Rekuperacja – moda czy konieczność
Rekuperacja – moda czy konieczność ?
14 czerwca 2018
Zadaszenie tarasu: czym i kiedy warto zadaszyć taras ?
Zadaszenie tarasu: czym i kiedy warto zadaszyć taras ?
15 czerwca 2018

SikaCor ® Elastomastic TF 2-składnikowa, hybrydowa powłoka epoksydowo-poliuretanowa

Opis produktu

Chemoutwardzalny, grubowarstwowy, 2-składnikowy materiał żywiczny na bazie hybrydy epoksydowo-poliuretanowej do wykonywania twardoelastycznych powłok (cienkich okładzin) na podłożach betonowych i stalowych.

Zastosowanie

Wysokiej jakości, trwała powłoka do wykonywania izolacji i/lub izolacjonawierzchni na obiektach betonowych i stalowych, takich jak:

 • Koryta tłuczniowe w kolejowych obiektach mostowych (nie wymaga warstwy ochronnej)
 • Kładki dla pieszych oraz pieszo-jezdne
 • Chodniki na mostach
 • Nawierzchnie parkingów wielopoziomowych
 • Rampy załadowcze
 • Powierzchnie montażowe

Właściwości:

 • Wysoka odporność chemiczna
 • Bardzo dobra odporność korozyjna
 • Odporność mechaniczna, twardo-elastyczna, odporność na zarysowanie, przebicie i uderzenia
 • Elastyczność (przenoszenie zarysowań do 0,3 mm w temp. -20°C)
 • Wodoszczelność
 • Doskonała przyczepność do betonu i stali

Dane techniczne SikaCor ® Elastomastic TF

Parametry:

 • Gęstość bez piasku: ~ 1.2 kg/dm3
 • Gęstość z piaskiem: ~ 1.6 kg/dm3 (piasek kwarcowy 0,4 – 0,7 mm)
 • Zawartość części stałych: ~ 100 %
 • Wydłużenie przy zerwaniu: ~ 40 % (bez wypełniacza, DIN 53504)
 • Wytrzymałość na rozciąganie: ~ 6,5 N/mm2
 • Twardość Shore’a A: > 90

Odporność chemiczna:
Woda, woda morska, ścieki, rozcieńczone kwasy nieorganiczne i ługi, sole, środki myjące, tłuszcze, oleje oraz krótkotrwałe oddziaływanie paliw płynnych i rozpuszczalników.
Odporność termiczna:
Środowisko suche: do +100°C, krótkotrwała do +250°C.

Informacje o systemie SikaCor ® Elastomastic TF

System powłokowy

1 x powłoka gruntująca (SikaCor® MH Primer, SikaCor® 277, Sikafloor®- 156)
1 – 2 x SikaCor® Elastomastic TF wypełniony piaskiem kwarcowym
0,4 – 0,7 mm w proporcji 1:1, posypka z nadmiarem piaskiem kwarcowym
0.7 – 1.2 mm
Grubość okładziny 3 – 6 mm
Ew. 1 x warstwa zamykająca Sikafloor®-359 N
Antypoślizgowość i wytłaczanie R12/V8 lub R13/V10
SikaCor® Elastomastic TF przy grubości warstwy do 6 mm może być nanoszony w jednym cyklu roboczym. Przy obróbce w 2 warstwach 1 warstwę należy lekko (bez nadmiaru) przesypać piaskiem kwarcowym 0,4 – 0,7 mm. Przed naniesieniem 2 warstwy należy usunąć niezwiązany piasek. W przypadku nachylonych powierzchni należy dodać 0,5 – 1,5 % wagowo (do mieszanki) środka Sika® Extender T. Wielkość dodatku zależy od temperatury aplikacji.

Przygotowanie podłoża

Stal:
Powierzchnie stalowe oczyścić należy do stopnia Sa 2 ½ wg PN-ISO 8501- 1. Bez kurzu, zabrudzeń, tłuszczu i olejów.
Beton:
Podłoże musi mieć odpowiednią nośność (minimum wytrzymałość na ściskanie 25 N/mm2, przyczepność co najmniej 1,5 N/mm2). Powierzchnia
musi być równa, lekko szorstka, mocna i sucha (maksymalna wilgotność betonu 4%), oczyszczona z niezwiązanych cząstek.
Fragmenty podłoża o niewystarczającej wytrzymałości oraz fragmenty zanieczyszczone olejami powinny być usunięte mechanicznie, np. przez
bezpyłowe śrutowanie lub frezowanie. Przed aplikacją podłoże musi być  dokładnie odkurzone.
Wszelkie nierówności lub lokalne ubytki muszą być wyrównane materiałem typu Sika MonoTop®, EpoCem® lub szpachlówką na bazie Sikafloor®-156.

Budowa systemu / zużycia dla powłok cienkowarstwowych na stal wg ztv-ing cz.7, r.5

 Kładki, chodniki i ścieżki rowerowePomosty
Powłoka gruntującaSikaCor® HM Primer ~ 0,2 kg/m2
Zużycie teoret.
Warstwa zasadnicza:SikaCor® Elastomastic TF
Grubość warstwy:> 4-6 mm> 6 – 10 mm
Proporcje mieszania1* Żywica : kruszywo1:11)
Kruszywo i posypka0.7 – 1.2 mm2) Piasek kwarcowy2 – 3 mm3) Durop4)
Teoretyczne zużycie materiału na 1 mm grubości warstwyŻywica ~ 0,7 kg/m2 Żywica ~ 0,65 kg/m2
Kruszywo ~ 0,7 kg/m2 Kruszywo ~ 0,65 kg/m2
Mieszanka ~ 1,4 kg/m2Mieszanka ~ 1,30 kg/m2
Zużycie posypki:~ 6 kg/m2~ 8 kg/m2
Warstwa zamykająca (jeśli wymagana)1 x Sikafloor®-359 N ~ 0,65 – 0,75 kg/m2

Budowa systemu na mostach betonowych

2 x Sikafloor®-156 /-161, pierwsza warstwa lekko przesypana piaskiem kwarcowym 0,4 – 0,7 mm

1 x SikaCor® Elastomastic TF, 5 – 6 mm na powierzchniach poziomych, 3 mm na powierzchniach pionowych

Zużycie materiału na betonie

BudowaProduktZużycie
Gruntowanie2 x Sikafloor®-156 /-161 lub~ 0,4 kg/m2 na warstwę
2 x Sikadur®-530,5 – 0,8 kg/m2 na warstwę
1 cykl z posypką piaskiem kwarcowym 0,4 – 0,7 mm~ 1,2 kg/m2
Warstwa zasadnicza1 x SikaCor® Elastomastic TF, minimum 3 mm0,8 kg/m2/mm grubości
Kruszywo: piasek kwarcowy 0,4 – 0,7 mm0,8 kg/m2/mm grubości
Posypka: piasek kwarcowy 0,4 – 0,7 mm~ 6,0 kg/m2
Warstwa zamykająca (jeśli wymagana)1 x Sikafloor®-359 N0,65 – 0,75 kg/m2

Budowa systemu / zużycia dla mostów stalowych z lub bez koryt balastowych wg ztv-ing cz.4, r.3 (blatt 84 anhang)

Bez gruntowania:
Powierzchnie poziome: Wymagana grubość 4 mm. Wyszpachlować materiałem SikaCor® Elastomastic TF, grubość warstwy 3 mm, zużycie
materiału 4 kg/m2, posypka z nadmiarem piaskiem 0,4 – 0,7 mm.
Powierzchnie pionowe: Wymagana grubość 2 mm. Wyszpachlować  w 1 – 2 cyklach roboczych materiałem SikaCor® Elastomastic TF z dodatkiem 2 – 3 % wagowo Sika® Extender T, zużycie materiału ~ 1,2 kg/m2 na cykl roboczy, posypka z nadmiarem piaskiem 0,4 – 0,7 mm
w każdym cyklu roboczym.

Z gruntowaniem:
1 x SikaCor® 277, grubość warstwy ~ 300 μm, równomierna posypka (bez nadmiaru) piaskiem kwarcowym 0,4 – 0,7 mm
1 x SikaCor® Elastomastic TF. Na powierzchniach poziomych 4 mm, na pionowych 2 mm. Posypka z nadmiarem piaskiem kwarcowym 0,4 – 0,7 mm.

Zużycia i proporcje mieszania wg danych powyżej.

PROPORCJE MIESZANIA (SKŁADNIK A : B) CZĘŚCI WAGOWESikaCor® Elastomastic TF 40 : 60
SikaCor® 27780 : 20
SikaCor® HM Primer90 : 10
Sikafloor®-156 75 :25
Sikafloor®-359 N 78 : 22

Szczegóły aplikacji

Przygotowanie materiału:

Przed mieszaniem przemieszać mechanicznie składnik A. Składniki A + B zmieszać ze sobą zgodnie z opisanymi proporcjami mieszania. W celu
uniknięcia zachlapań lub rozlania składniki należy początkowo krótko mieszać przy niskiej prędkości obrotowej mieszadła. Następnie wymieszać
intensywnie zwiększając prędkość obrotową do maksymalnie 300 obr./min. Mieszać do osiągnięcia jednorodnej mieszanki, nie krócej jednak
niż przez 3 minuty. Wymieszany materiał przelać do czystego pojemnika, ewentualnie dodać kruszywo i ponownie wymieszać zgodnie z podanymi
powyżej informacjami. W trakcie mieszania i przelewania materiału należy stosować odpowiednią odzież ochronną oraz okulary lub maskę ochronną.

Aplikacja

SikaCor® Elastomastic TF nanieść równo przy pomocy pacy, szpachelki, rakli gumowej, szpachelki zębatej lub innego podobnego narzędzia i ew.
wygładzić.
Świeżo naniesioną warstwę należy przewałkować wałkiem kolczastym i po ok. 15 minutach całkowicie zasypać piaskiem kwarcowym.
Nie dodawać rozcieńczalnika.

Warunki aplikacji
Wilgotność względna powietrza: maks. 85%.
Temperatura podłoża i nieutwardzonego materiału musi być zawsze o co najmniej 3°C wyższa od temperatury punktu rosy.

Temperatura i czas aplikacji

 Temperatura aplikacji (materiału i powierzchni)Czas aplikacji przy
 min.maks.+10°C+20°C+30°C
SikaCor® HM Primer+5°C+40°C12 h8 h5 h
Sikafloor®-156+10°C+30°C1 h30 min15 min
SikaCor® Elastomastic TF+10°C+40°C1 / h1 h30 min
Sikafloor®-359 N+10°C+30°C40 min25 min15 min

Czas schnięcia

SikaCor® Elastomastic TF+10°C po+15°C po+20°C po+30°C po
ruch pieszy~ 48 h~ 20 h~ 12 h~ 6 h
odporność mechaniczna~ 60 h~ 36 h~ 24 h~ 12 h

Czas pomiędzy kolejnymi warstwami

 • Pomiędzy SikaCor® HM Primer a SikaCor® Elastomastic TF: Minimum 1 dzień. Maksimum 1 miesiąc.
  Przy dłuższym czasie należy ponownie zagruntować 1 x SikaCor® HM Primer.
 • Pomiędzy Sikafloor®-156 a SikaCor® Elastomastic TF: Minimum 8 godzin przy +20°C. Maksimum 2 dni.
 • Pomiędzy SikaCor® 277 a SikaCor® Elastomastic TF: Minimum 1 dzień przy +20°C. Maksimum 1 miesiąc.
 • Pomiędzy 1 a 2 warstwą SikaCor® Elastomastic TF: Minimum 1 dzień. Maksimum 3 miesiące.
 • Pomiędzy SikaCor® Elastomastic TF a Sikafloor®-359 N: Minimum 1 dzień. Maksimum 3 miesiące.

Przed każdym kolejnym cyklem roboczym usunąć z powierzchni ewentualne zabrudzenia.
W przypadku przekroczenia podanego powyżej maksymalnego czasu pomiędzy ułożeniem warstw SikaCor® Elastomastic TF wykonaną wcześniej
warstwę należy oczyścić strumieniowo a następnie ułożyć nową warstwę SikaCor® Elastomastic TF.

Czas całkowitego wyschnięcia

Całkowite utwardzenie po 7 dniach przy +20°C
Zasypanie tłuczniem po 3 dniach.

Czyszczenie narzędzi

Sika® Verdünnung EG lub SikaCor® Cleaner.

Cena zużycia materiału na betonie dla SikaCor ® Elastomastic TF

EtapProduktZużycie na m2Cena katalogowaSuma
GruntowanieSikafloor 161 0,829,70 zł23,76 zł
Warstwa zasadnicza1 x SikaCor® Elastomastic TF, minimum 3 mm2,453,15 zł127,56 zł
Warstwa zamykającaSikafloor®-359 N0,754,40 zł38,08 zł
Suma ( w cenach katalogowych )189,40 zł

* Nie kalkulowano piasku kwarcowego

** Ceny katalogowe producenta – skontaktuj się z nami by otrzymać rabat

Kontakt

Karta techniczna SikaCor ® Elastomastic TF

Sika Elastomastic TF - karta techniczna

Sika Elastomastic TF – karta techniczna – kliknij by pobrać


Produkt do kupienia w naszym sklepie

SikaCor ® Elastomastic TF – hybrydowa powłoka epoksydowo‐poliuretanowa

SikaCor ® Elastomastic TF – hybrydowa powłoka epoksydowo‐poliuretanowa

Chemoutwardzalny, grubowarstwowy, 2‐składnikowy materiał żywiczny na bazie hybrydy epoksydowo‐poliuretanowej do wykonywania twardoelastycznych powłok

Zobacz: remont.biz.pl/sklep/izolacje/15708-sikacor-elastomastic-tf-2skladnikowa-hybrydowa-powloka-epoksydowopoliuretanowa.html

 

Robert Kucharski
Robert Kucharski
Robert Kucharski – bloger budowlany oraz influencer - specjalista branży budowlano-instalacyjnej, od kilkudziesięciu lat związany z rynkiem budowlanym.Moje publikacje, koncentrujące się na tematyce budownictwa, domu i ogrodu docierają do miliona internautów rocznie. Na moim blogu oferuję czytelnikom kompleksowe poradniki związane z procesem budowy domu, od etapu planowania do finalizacji. Z pasją dzielę się wiedzą na temat ogrzewania, wentylacji, rekuperacji i klimatyzacji, a także przedstawiam najnowsze cenniki, katalogi, projekty i certyfikaty. Wszystko to, by moje treści były najbardziej wartościowe dla Was.
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Podziel się swoją opiniąx