Czy styropian jest niepalny
Czy styropian jest niepalny ?
4 grudnia 2020
Chcesz mieć modną kuchnię – wybierz mozaikę
Chcesz mieć modną kuchnię – wybierz mozaikę
9 grudnia 2020
Pokaż wszystkie
Budowa do 35 m2 bez zezwolenia oraz bez zgłaszania

Budowa do 35 m2 bez zezwolenia oraz bez zgłaszania

Budowa do 35 m2 bez zezwolenia oraz bez zgłaszania.

Bardzo często pojawia się pytanie, dotyczące tego, czy każdą budowę trzeba zgłaszać? Otóż nie. Budynki do trzydziestu pięciu metrów kwadratowych (35 m2), można wybudować bez zgłaszania, a co najważniejsze bez pozwolenia. Jak wiadomo, ustawy dotyczące budownictwa ciągle się zmieniają, dlatego też w tej kwestii warto zawsze być na bieżąco.

Budowa do 35 m2 bez zezwolenia oraz bez zgłaszania

Jakie, więc budynki, można wznieść bez zgłaszania?

Otóż przede wszystkim obiekty gospodarcze do 35 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m, oraz stawów i zbiornik wodne o powierzchni nieprzekraczającej 500 m2 i głębokości nieprzekraczającej 2 m od naturalnej powierzchni terenu przeznaczonych wyłącznie na cele gospodarki leśnej i położonych na gruntach leśnych Skarbu Państwa.

Parterowe budynki o powierzchni do 35 m2 przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m, suszarnie kontenerowe o powierzchni do 21 m2, a także wolno stojące altany, których powierzchnia nie przekracza wcześniej wymienionego metrażu przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki.

Od czego zacząć budowę domu do trzydziestu pięciu metrów?

Obecnie wiele osób decyduje się na budowę domu do trzydziestu pięciu metrów kwadratowych ( 35 m2 ). Jest to świetne rozwiązanie, zwłaszcza dla osób, które chcą mieć dla siebie niewielki kącik. Koszt budowy takiego budynku nie jest wysoki, niemniej jednak wymaga dobrego projektu. Mimo, że nie trzeba go zgłaszać, ani prosić o zezwolenie, należy postępować z nim z ogromną uwagą. Warto o tym pamiętać, ponieważ jest to bardzo istotna kwestia, która ma ogromne znaczenie.

Budowa bez pozwolenia i bez zgłoszenia musi być przeprowadzona zgodnie z przepisami. Jak już wcześniej wspomniano, w tym przypadku nie obejdzie się bez projektu. Oczywiście taki budynek, można wybudować samodzielnie, jak i również przy pomocy fachowców. Pod adresem https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000471 jest dostępna ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw. która weszła w życie z dniem 2020-09-19

budowa domu

Bez zgłoszenia i zezwolenia - budowa niewielkiego budynku

Budowa do 35 m2 bez zezwolenia oraz bez zgłaszania

Budowa domu do trzydziestu pięciu metrów kwadratowych ( 35 m2 ) nie wymaga załatwiania zbędnych formalności. Jego koszt nie jest tak wysoki, jak w przypadku większego domu. W wielu przypadkach kształtuje się on na poziomie kilkudziesięciu tysięcy złotych. Wiadomo, że taki dom można wybudować w bardzo krótkim czasie i nie potrzeba do tego profesjonalnych budowlańców, ponieważ można zrobić to samodzielnie. W Internecie, można znaleźć mnóstwo poradników, w których znajduje się wiele przydatnych i niezbędnych informacji.

Jak już wcześniej wspomniano, dom do trzydziestu pięciu metrów to świetne rozwiązanie dla każdego. Można go wybudować na praktycznie każdej działce. Od niedawna przepisy się zmieniły, dlatego też nie trzeba go nawet zgłaszać. Wiele osób decyduje się na jego budowę, ponieważ nie kosztuje on, aż tak wiele. Można w nim mieszkać, zarówno letnią porą roku, jak i również tą zimową. Niemniej, jednak trzeba go odpowiednio docieplić i wyposażyć, aby zawsze mógł dobrze służyć właścicielowi.

Poniżej wyciąg z ustawy ( całość tak jak pisaliśmy wcześniej dostępna jest tutaj https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000471


2. Nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszenia, o którym mowa w art. 30, budowa:

1) obiektów gospodarczych związanych z produkcją rolną i uzupełniających zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej:

a) parterowych budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m,

b) suszarni kontenerowych o powierzchni zabudowy do 21 m2;

2) wiat o powierzchni zabudowy do 50 m2, sytuowanych na działce, na której znajduje się budynek mieszkalny lub przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe, przy czym łączna liczba tych wiat na działce nie może przekraczać dwóch na każde 1000 m2 powierzchni działki;

3) wolno stojących altan o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki;

4) altan działkowych i obiektów gospodarczych, o których mowa w ustawie z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2176 oraz z 2020 r. poz. …);

5) wiat przystankowych i peronowych;

6) parterowych budynków o powierzchni zabudowy do 35 m2, służących jako zaplecze do bieżącego utrzymania linii kolejowych, położonych na terenach stanowiących własność Skarbu Państwa, z wyjątkiem budynków sytuowanych na obszarze Natura 2000;

7) stanowisk postojowych dla samochodów osobowych do 10 stanowisk włącznie, z wyjątkiem sytuowanych na obszarze Natura 2000;

8) gospodarczych obiektów budowlanych o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m, oraz stawów i zbiorników wodnych o powierzchni nieprzekraczającej 500 m2 i głębokości nieprzekraczającej 2 m od naturalnej powierzchni terenu przeznaczonych wyłącznie na cele gospodarki leśnej i położonych na gruntach leśnych Skarbu Państwa, z wyjątkiem sytuowanych na obszarze Natura 2000;

9) wolno stojących kabin telefonicznych, szaf i słupków telekomunikacyjnych;

10) parkometrów z własnym zasilaniem;

11) zjazdów z dróg powiatowych i gminnych oraz zatok parkingowych na tych drogach;

12) przepustów o przekroju wewnętrznym do 0,85 m2;

13) przydomowych basenów i oczek wodnych o powierzchni do 50 m2;

14) obiektów budowlanych będących urządzeniami melioracji wodnych;

15) opasek brzegowych oraz innych sztucznych, powierzchniowych lub liniowych umocnień brzegów rzek i potoków górskich oraz brzegu morskiego, brzegu morskich wód wewnętrznych, niestanowiących konstrukcji oporowych;

16) pochylni przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych;

17) telekomunikacyjnych linii kablowych;

18) urządzeń pomiarowych, wraz z ogrodzeniami i drogami wewnętrznymi, państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej i państwowej służby hydrogeologicznej:

a) posterunków: wodowskazowych, meteorologicznych, opadowych oraz wód podziemnych,

b) punktów: obserwacyjnych stanów wód podziemnych oraz monitoringu jakości wód podziemnych,

c) piezometrów obserwacyjnych i obudowanych źródeł;

19) obiektów małej architektury, z wyjątkiem obiektów małej architektury w miejscach publicznych;

20) ogrodzeń o wysokości nieprzekraczającej 2,20 m;

21) obiektów przeznaczonych do czasowego użytkowania w trakcie realizacji robót budowlanych, położonych na terenie budowy, oraz ustawianie barakowozów używanych przy wykonywaniu robót budowlanych, badaniach geologicznych i pomiarach geodezyjnych;

22) tymczasowych obiektów budowlanych stanowiących wyłącznie eksponaty wystawowe, niepełniących jakichkolwiek funkcji użytkowych, usytuowanych na terenach przeznaczonych na ten cel;

23) znaków geodezyjnych, a także obiektów triangulacyjnych, poza obszarem parków narodowych i rezerwatów przyrody;

24) poligonowych obiektów budowlanych, w szczególności stanowisk obronnych, przepraw, budowli ziemnych, budowli fortyfikacyjnych, instalacji tymczasowych oraz obiektów kontenerowych, lokalizowanych na terenach zamkniętych wyznaczonych przez Ministra Obrony Narodowej do prowadzenia ćwiczeń wojskowych z wykorzystaniem obozowisk polowych oraz umocnień terenu do pozoracji bezpośredniego prowadzenia walki;

25) obudowy ujęć wód podziemnych;

26) punktów ładowania, w rozumieniu art. 2 pkt 17 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych, z wyłączeniem infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego w rozumieniu art. 2 pkt 3 tej ustawy;

27) urządzeń sytuowanych w pasie drogowym dróg publicznych, wraz z fundamentami, konstrukcjami wsporczymi oraz przynależnymi elementami wyposażenia:

a) służących do zarządzania drogami, w tym do wdrażania inteligentnych systemów transportowych,

b) służących do zarządzania ruchem drogowym, w tym urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,

c) o których mowa w art. 13o ust. 1 i art. 20g ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych;

28) bankomatów, biletomatów, wpłatomatów, automatów sprzedających, automatów przechowujących przesyłki lub automatów służących do wykonywania innego rodzaju usług o wysokości do 3 m włącznie;

29) obiektów kontenerowych wraz z instalacjami i przyłączami oraz związanych z nimi sieciami:

a) elektroenergetycznymi,

b) wodociągowymi,

c) kanalizacji sanitarnej,

d) cieplnymi

– lokalizowanych na terenach zamkniętych wyznaczonych decyzją Ministra Obrony Narodowej;

30) naziemnych zbiorników będących obiektami budowlanymi, służących do przechowywania paliw płynnych klasy III, na potrzeby własne użytkownika, o pojemności do 5 m3;

31) przydomowych tarasów naziemnych o powierzchni zabudowy do 35 m2;

32) stawów i zbiorników wodnych o powierzchni nieprzekraczającej 1000 m2 i głębokości nieprzekraczającej 3 m położonych w całości na gruntach rolnych.

Budowa do 35 m2 bez zezwolenia oraz bez zgłaszania.

Bardzo często pojawia się pytanie, dotyczące tego, czy każdą budowę trzeba zgłaszać? Otóż nie. Budynki do trzydziestu pięciu metrów kwadratowych (35 m2), można wybudować bez zgłaszania, a co najważniejsze bez pozwolenia. Jak wiadomo, ustawy dotyczące budownictwa ciągle się zmieniają, dlatego też w tej kwestii warto zawsze być na bieżąco.

Dawniej budynki do trzydziestu pięciu metrów kwadratowych trzeba było zgłaszać, a teraz nie jest to konieczne. W tym przypadku wszystko, można załatwić bez zbędnych formalności. A, co za tym idzie nie trzeba marnować czasu, ani tym bardziej pieniędzy, aby móc wybudować niewielki budynek gospodarczy lub mieszkalny.

 

Robert Kucharski
Robert Kucharski
Robert Kucharski – bloger budowlany oraz influencer - specjalista branży budowlano-instalacyjnej, od kilkudziesięciu lat związany z rynkiem budowlanym.Moje publikacje, koncentrujące się na tematyce budownictwa, domu i ogrodu docierają do miliona internautów rocznie. Na moim blogu oferuję czytelnikom kompleksowe poradniki związane z procesem budowy domu, od etapu planowania do finalizacji. Z pasją dzielę się wiedzą na temat ogrzewania, wentylacji, rekuperacji i klimatyzacji, a także przedstawiam najnowsze cenniki, katalogi, projekty i certyfikaty. Wszystko to, by moje treści były najbardziej wartościowe dla Was.
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
4 komentarzy
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Alicja
Alicja
2 lat temu

Super artykuł w końcu wszystko w jednym miejscu na temat budowy domu 35 metrowego

Ewa
Ewa
2 lat temu

Chciałam pobudować budynek gospodarczy w odległości od między półtora metra 35 metrów kwadratowych gmina dała mi zezwolenie o możliwości zabudowy w takiej odległości Jakie mogą być rozmiary budynku

Tomtom
Tomtom
2 lat temu
Reply to  Ewa

Powierzchnia po podłodze to 35 m2 czyli np. budynek o wymiarach 5,5 m na 6 m

joah
joah
1 rok temu
Reply to  Tomtom

Dokładnie tak

4
0
Podziel się swoją opiniąx