cennik prac budowlanych

  Remont - Budowa - Wyko┬nczenia


  PODDASZA

  poddasze

  Jeăzeli posiadamy woln╬a przestrze┬n, dlaczego nie wykorzysta┬c jej w moăzliwie jak najlepszy sposób? Ca°kiem wiele moăzliwo┬sci potrafi╬a zagwarantowa┬c poddasza. Przyjrzyjmy si╬e im bliăzej.  Aby poddasza mog°y nadawa┬c si╬e do uăzytku, wymagaj╬a wcze┬sniejszego remontu, cz╬esto po°╬aczonego z ociepleniem, montaăzem poszczególnych instalacji oraz atrakcyjnym wyko┬nczeniem. 

  Nasza firma, zajmuj╬aca si╬e ┬swiadczeniem us°ug remontowych i budowlanych, podejmie si╬e tego wyzwania z najwi╬eksza przyjemno┬sci╬a. Oferujemy Pa┬nstwu kompleksow╬a realizacj╬e wszystkich procesów wschodz╬acych w sk°ad remontu i przygotowywania poddasza do uăzytkowania, od wyrównywania powierzchni ┬scian, sufit i pod°óg aăz po ich ostateczne ozdabianie. Wykorzystujemy w tym celu tylko i wy°╬acznie profesjonalny sprz╬et (w tym mi╬edzy innymi wysokie i stabilne rusztowania, pozwalaj╬ace na wykonywanie precyzyjnych dzia°a┬n, gwarantuj╬acych atrakcyjne efekty). 

  Dzi╬eki us°ugom, jakie oferuje nasza firma remontowa, mog╬a Pa┬nstwo juăz po krótkim czasie cieszy┬c si╬e dodatkowymi pokojami, korytarzami, czy nawet magazynami – to, w jaki sposób zostanie wykorzystana dana przestrze┬n poddasza, zaleăzy tylko i wy°╬acznie od Pa┬nstwa indywidualnych wymaga┬n i preferencji.  

  Z przyjemno┬sci╬a wykonujemy adaptacje mieszkania na strych, a takăze opracowujemy projekty, które pozwol╬a Pa┬nstwu cieszy┬c si╬e wszystkim zaletami posiadanymi przez poddasza uăzytkowe i nie tylko – moăzliwo┬sci i rozwi╬aza┬n jest naprawd╬e ca°kiem sporo. 

   

   

  szpachlowanie p°yt g-kszpachlowanie
  Szpachlowanie p°yt G-K

  Szpachlowanie wykonujemy przy uăzyciu tylko i wy°╬acznie wysokiej jako┬sci materia°ów, dzi╬eki którym uzyskujemy powierzchni╬e perfekcyjnie g°adk╬a, nadaj╬ac╬a si╬e do przeprowadzania w obr╬ebie niej kolejnych procesów remontu konkretnego pomieszczenia. Prace wykonujemy przy zastosowaniu projesjonalnych narz╬edzi.

  (... Zobacz wi╬ecej...)

   

  Kliknij na miniature poniăzej by zobaczyc jak wykonujemy szpachlowanie


  osuszanie budynk┬owosuszanie budynk┬ow
  Optymalny czas wi╬azania gipsu

  Podczas procesu dojrzewania gipsu wykorzystujemy profesjonalne i nowoczesne urz╬adzenia osuszaj╬ace marki Fral, dzi╬eki którym mog╬a mie┬c pewno┬s┬c, ăze dane pomieszczenia, bez wzgl╬edu na to, czy s╬a to pomieszczenia parterowe, czy poddasza, charakteryzuj╬a si╬e brakiem jakichkolwiek sp╬eka┬n i idealn╬a g°adko┬sci╬a.  szpachlowanie p°yt g-k
  Prawid°owo zaszpachlowane po°╬aczenie p°yt

  Do °╬aczenia p°yt wykorzystujemy tylko i wy°╬acznie ta┬smy papierowe, dzi╬eki którym moăzliwe staje si╬e uzyskanie efektu delikatnego, pozwalaj╬acego na NIEWIDOCZNO┬S┬C POŔ╬ACZE┬N PO MALOWANIU jest to bardzo waăzny element, dzi╬eki któremu poddasza i jakiekolwiek inne pomieszczenia nabieraj╬a ca°kiem estetycznego wygl╬adu.

   

   

  podno┬snika do p°yt G-K
  Zastosowanie podno┬snika do p°yt G-K

  Przeprowadzaj╬ac adaptacje mieszkania na strychy czy generalny remont jakiegokolwiek pomieszczenia (w tym r┬ownieăz poddasza), p°yty gipsowo kartonowe uk°adamy przy pomocy profesjonalnego podno┬snika, dzi╬eki kt┬oremu moăzliwe staje si╬e ich dopasowanie do siebie nawzajem nawet w najbardziej odleg°ych i najwyăzszych miejscach.
  rusztowanie warszawskie
  Rusztowania

  Przygotowuj╬ac poddasze uăzytkowe czy nawet strych, wykorzystujemy tylko i wy°╬acznie solidne, do┬s┬c wysokie rusztowania, kt┬ore pozwalaj╬a nam przeprowadzi┬c swoje us°ugi nawet w obr╬ebie najbardziej niedost╬epnych miejsc. Bez problem┬ow malujemy sufity czy przeprowadzamy wyko┬nczenie wn╬etrza w spos┬ob moăzliwie jak najbardziej profesjonalny.


   

  Adaptacja poddasza

  Posiadanie w°asnego domu gwarantuje dost╬ep do wielu pomieszcze┬n, co zaleăzy przede wszystkim od jego wielko┬sci., niektóre z mieszka┬n charakteryzuj╬a si╬e posiadaniem kilku pi╬eter, w tym równieăz piwnicy i poddasza. 

  Poddasza mog╬a by┬c wykorzystywane zarówno w celach mieszkaniowych, jak i magazynowych. Bardzo cz╬esto w ich obr╬ebie tworzone s╬a sypialnie czy po prostu pokoje go┬scinne. W wielu przypadkach moăzna zauwaăzy┬c, ăze wykorzystywane s╬a one takăze jako miejsca, w których obr╬ebie magazynowane s╬a przeróăznego rodzaju przedmioty. 

  Szczególnie pi╬etra znajduj╬ace si╬e na samej górze mog╬a by┬c wykorzystywane w niezwykle efektywny sposób, jeăzeli tylko dana osoba odpowiedzialna za organizowanie wyposaăzenia przestrzeni zastosuje si╬e do kilku podstawowych wskazówek. 

  Bez znaczenia, jak╬a funkcj╬e pe°ni╬a okre┬slone poddasza w danych domach, daj╬a one sporo przestrzeni i warto je wykorzystywa┬c w taki sposób, który najbardziej odpowiada naszym indywidualnym preferencjom i wymaganiom.. 

  W wielu przypadkach bowiem kaăzdej osobie towarzysz╬a inne motywy gospodarowania konkretn╬a przestrzeni╬a..

  Zapraszam na nasz Blog

  Blog na wordpress

  B╬adz na bierz╬aco - dodaj kana° RSS