Forum

Full Version: Betoniarka
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Jaka polecacie betoniarkę chciałbym w systemie gospodarczym wybudowac dom.
W zupełności wystarczy ci mała o pojemności 150 litrów